Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-02/21-01/03

URBROJ: 2140/01-06-21-3

Krapina, 08. studenog 2021.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku usvajanja Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. i Nacrta prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske stupio je na snagu 20.12.2017.godine i njime je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 123/17) vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina. Zakonom je definirana obveza jedinice područne (regionalne) samouprave izrada srednjoročnog akta strateškog planiranja. Prema odredbama članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, županije izrađuju srednjoročne akte strateškog planiranja koji će zamijeniti dosadašnje županijske razvojne strategije, koje su se u razdoblju od 2014. do 2020. godine izrađivale i donosile sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018).

 

U skladu s navedenim, Krapinsko-zagorska županija je temeljem Odluke Županijske skupštine (Klasa: 302- 02/19-01/04, URBROJ 2140/01-06-19-3 od 08. srpnja 2019. godine) pristupila izradi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina, srednjoročnog akta strateškog planiranja. Nositelj izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a tijelo zaduženo za koordinaciju cjelokupnog postupka izrade je regionalni koordinator Zagorska razvojna agencija. Župan Krapinsko-zagorske županije je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/08, URBROJ: 2140/01-02-19-01 od 15. listopada 2019. godine) radi sudjelovanja u donošenju Plana razvoja županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja. Partnerski pristup koji je korišten u izradi ovog dokumenta definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko–zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog posebnog cilja. Srednjoročni akt strateškog planiranja izrađen je poštivanjem načela: točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti te poštujući Upute za izradu Planova razvoja. Odlukom Župana osnovana je i imenovana Radna skupina za izradu Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/04, URBROJ: 2140/01-02-19-04 od 15. listopada 2019. godine) te su članovi podijeljeni u tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode sudjelovali u koordinaciji procesa izrade Plana razvoja.

 

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (čl. 41) potrebno je provesti postupak o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Krapinsko-zagorska županija ishodila je mišljenje i rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je započela postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. SPUO stvara osnovu za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe. U postupku SPUO izrađuje se strateška studija. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan i program, a strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Strateškom studijom određuju se, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba strategije, plana ili programa i razumne alternative vezane za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat te strategije, plana ili programa. Namjera cijelog postupka je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme strategije, plana ili programa, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja. Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2027. izrađena je u skladu s obaveznim sadržajem strateške studije propisanim Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17). Dana 01.09.2021. održana je sjednica povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. na kojoj je predstavljena strateška studija te je doneseno mišljenje da je Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027., koju je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba cjelovita i stručno utemeljena. Studija je stručna podloga koja se prilaže uz Plan razvoja te obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku.

 

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije te u konačni prijedlog Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, 49000 Krapina, te na e-mail adresu: ivan@zara.hr zaključno s danom 08. prosinca 2021. godine.

 P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing