Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za Pravilnik za potpore za poticanje proizvodnje mlinci/štrukli

Datum objave: 25. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:311-01/23-01/34
URBROJ: 2140/01-06/6-23-01
Krapina, 25. svibnja 2023.

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

Javni poziv
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje
Zagorskih mlinaca i 
„Zagorskih štrukli“/„Zagorskih štruklji“
Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

Zagorski mlinci upisani su u registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske Unije u 2019. godini, a “Zagorski štrukli”/”Zagorskih štruklji”, u 2022. godini.

Europskim oznakama kvalitete, odnosno zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta označeni su proizvodi čiji je naziv kao takav zaštićen u cijeloj Europskoj uniji, a proizvode se u skladu s propisanim specifikacijama proizvoda koje su izradili sami proizvođači te u njima definirali svoj proizvod i način njegove proizvodnje.

Zaštita na europskoj razini znači veću dodanu vrijednost, bolju konkurentnost i vidljivost na tržištu.

Dodjelom bespovratne potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” cilj je potaknuti proizvodnju Zagorskih mlinaca i “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” te povećati njihovu konkurentnost na tržištu.

Kroz Pravilnik o dodjeli potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini utvrditi će se iznosi sredstava, način, uvjeti i kriteriji dodjele potpore usklađeni sUredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 ?d 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352 od 24 . prosinca 2013) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmijeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi  (SL L215/3, 07. srpnja 2020.) u daljnjem tekstu (Uredba 1407/2013).

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr  do 09. lipnja 2023. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1. Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i Zagorski štrukli“/„Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.   

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić