Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi i lovstvu KZŽ za 2007. godinu

Datum objave: 25. kolovoza 2007.

Upravni odjel za gospodarstvo
Služba za poljoprivredu
KLASA:320-01/07-01/29
URBROJ:2140/1-05-07-1
Krapina, 21.08.2007.
 
 
NATJEČAJ
za dodjelu subvencija u poljoprivredi i  lovstvu Krapinsko-zagorske županije za 2007. godinu
 
Krapinsko-zagorska županija će poljoprivrednim gospodarstvima i lovozakupnicima na svom području subvencionirati slijedeće vrste proizvodnje:
1.      Biljna proizvodnja
1.1.   kupnju voćnih sadnica
1.2.   opremu za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima
1.3.   analizu zemljišta
1.4.   kalcifikaciju tla
2.      Ekološka proizvodnja
2.1.   nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
2.2.   izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima
3.      Stočarstvo
3.1.   izgradnju dezinfekcijskih barijera
4.      Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda
5.      Osiguranje od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
6.      Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika
7.      Lovstvo
7.1.   Lovna kinologija-radna obuka pasa
 
Korisnici županijske subvencije mogu biti isključivo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju ugovor o zakupu prava lova na zajedničkom otvorenom lovištu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-zagorske županije.
 
Iznos subvencije određuje Povjerenstvo ovisno o broju dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u Proračunu Krapinsko-zagorske županije prema pojedinačnim Programima  koje donosi Županijsko poglavarstvo.
 
Pojedina županijska subvencija se korisnicima isplaćuje jednokratno, jednom godišnje,  najkasnije do do 31. prosinca 2007. godine.
 Zahtjevi se dostavljaju pojedinačno za svaku subvenciju na za to predviđenom obrascu, a mogu se kao i potrebne obavijesti dobiti u Krapinsko-zagorsku županiji, Službi za poljoprivredu, Magistratska 1, Krapina, na web adresi http./www. kr-zag-zupanija. hr  i u ispostavama Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Natječaj je otvoren do 30. 11. 2007. godine.
Zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.
Klasa:320-01/07-01/03
Urbroj:2140/1-01-07-6
Krapina, 04.lipnja 2007.
 
 
Na temelju čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst)) Županijska Skupština Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2007. godine, donijela je
                        
 
ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu
Krapinsko-zagorske županije
 
Članak 1.
            Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poljoprivredne proizvodnje za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: županijska subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i obveze korisnika županijske subvencije.
 
Članak 2.
            Krapinsko-zagorska županija će poljoprivrednim gospodarstvima i lovozakupnicima na svom području subvencionirati:
 
8.      Biljna proizvodnja
8.1.   kupnju voćnih sadnica
8.2.   opremu za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima
8.3.   analizu zemljišta
8.4.   kalcifikaciju tla
9.      Ekološka proizvodnja
9.1.   nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
9.2.   izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima
10.  Stočarstvo
10.1.   umjetno osjemenjivanje u govedarstvu
10.2.   umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu
10.3.   junice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji nakon prvog teljenja
10.4.   omice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji nakon prvog ždrebljenja
10.5.    tov teladi
10.6.    izgradnju dezinfekcijskih barijera
11.  Županijska robna marka
11.1. Puran zagorskih brega
11.2.  Zagorski bagremov med
12.  Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda
13.  Osiguranje od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
14.  Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika
15.  Lovstvo
15.1.   Lovna kinologija-radna obuka pasa
 
Članak 3.
            Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove Odluke jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku subvenciju na području Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji su zaključili ugovor s Krapinsko-zagorskom županijom o zakupu zajedničkog lovišta, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovom Odlukom.
 
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 
Članak 5.
Sredstva za županijske subvencije iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.
 
Članak 6.
Županijske subvencije (osim za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu, umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu, junice, omice i tov teladi) se ostvaruju sukladno odredbama ove Odluke, na način utvrđen pojedinačnim Programima koje donosi Županijsko poglavarstvo, kako slijedi:
– Program subvencioniranja kupnje voćnih sadnica
– Program subvencioniranja kupnje opreme za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima
– Program subvencioniranja analize zemljišta
– Program subvencioniranja kalcifikacije tla
– Program subvencioniranja nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
– Program subvencioniranja izgradnje gnojišta prema ekološkim standardima
– Program subvencioniranja izgradnje dezinfekcijskih barijera
– Program subvencioniranja županijske robne marke «Puran zagorskih brega»
– Program subvencioniranja županijske robne marke «Zagorski bagremov med»
– Program subvencioniranja okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišnog posjeda
– Program subvencioniranja osiguranja od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
– Program subvencioniranja stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika
– Program subvencioniranja radne obuke pasa
 
Članak 7.
            Pojedina županijska subvencija se korisnicima isplaćuje jednokratno, jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca za zahtjeve zaprimljene do 30. studenog u tekućoj godini.
            Rokovi i postupak predavanja zahtjeva za isplatu županijske subvencije odredit će se za svaku subvenciju pojedinačno, prema utvrđenom Programu.
 
1.      Biljna proizvodnja
 
Članak 8.
      Županijska subvencija za kupnju voćnih sadnica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je posadilo najmanje 0,25 ha voćnjaka, prema Programu subvencioniranja kupnje voćnih sadnica.
 
Članak 9.
Županijska subvencija za kupnju opreme za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je kupilo opremu za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima, prema Programu subvencioniranja kupnje opreme za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima.
 
Članak 10.
      Županijska subvencija za analizu zemljišta odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje načinilo analizu zemljišta u ovlaštenom laboratoriju u svrhu kontrole ili privođenja zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, prema Programu subvencioniranja  analize zemljišta.
 
Članak 11.
Županijska subvencija za kalcifikaciju tla odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je provelo kalcifikaciju tla prema preporuci poljoprivredne savjetodavne službe ili ovlaštenog laboratorija nakon analize zemljišta, prema Programu subvencioniranja kalcifikacije tla.
 
2.      Ekološka proizvodnja
 
Članak 12.
Županijska subvencija nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je upisano u Upisnik ekoloških proizvođača za troškove nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, prema Programu subvencioniranja nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
 
Članak 13.
Županijska subvencija za izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu za izgradnju gnojišta i tankova za stajski gnoj i gnojovku radi unapređenja higijenskih i okolišnih standarda i smanjenje onečišćenja okoliša, prema Programu subvencioniranja izgradnje gnojišta prema ekološkim standardima.
 
3.      Stočarstvo
 
Članak 14.
            Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu ostvaruje se preko veterinarskih organizacija, prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica za svako prvo umjetno osjemenjivanje na području Krapinsko-zagorske županije.
Članak 15.
Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu ostvaruje se preko veterinarskih organizacija i uzgajivača s položenim ispitom za umjetno osjemenjivanje krmača, prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača za svako prvo umjetno osjemenjivanje na području Krapinsko-zagorske županije.
Članak 16.
            Županijska subvencija za junice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvaruje se preko Stočarske službe Krapinsko-zagorske županije nakon prvog teljenja junice, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za junice.
Članak 17.
            Županijska subvencija za omice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvaruje se preko Stočarske službe Krapinsko-zagorske županije nakon prvog ždrebljenja omice, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za omice.
  
Članak 18.
            Županijska subvencija za tov teladi ostvaruje se preko Stočarske službe Krapinsko-zagorske županije za najmanje 10 komada muške teladi iz Krapinsko-zagorske županije utovljene na području Krapinsko-zagorske županije i isporučene na klanje u težini od najmanje 500 kilograma, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za tov teladi.
 
Članak 19.
Županijska subvencija za izgradnju dezinfekcijskih barijera odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu za izgradnju dezinfekcijske barijere na ulazu u stočarski objekt radi sprečavanja unosa uzročnika bolesti u ili iz stočarskog objekta u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja od opasnih zaraznih bolesti, prema Programu subvencioniranja izgradnje dezinfekcijskih barijera.
  
4.      Županijska robna marka
 
Članak 20.
Županijska subvencija za uzgoj zagorskog purana ostvaruje se po ptici zaklanoj i isporučenoj na tržište, prema Programu subvencioniranja županijske robne marke «Puran zagorskih brega».
      Pravo na subvenciju imaju korisnici zajedničkog žiga prema Ugovoru o korištenju zajedničkog žiga «Puran zagorskih brega».
 
Članak 21.
Županijska subvencija za stavljanje na tržište meda županijske robne marke «Zagorski bagremov med» ostvaruje se za najmanje 1.000 teglica (od 1 kilogram) zagorskog bagremovog meda isporučenog na tržište, prema Programu subvencioniranja županijske robne marke «Zagorski bagremov med».
      Pravo na subvenciju imaju korisnici zajedničkog žiga prema Ugovoru o korištenju zajedničkog žiga «Zagorski bagremov med».
 
5.      Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda
 
Članak 22.
Županijska subvencija za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda ostvaruje se za troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u cilju okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu djelatnost, prema Programu subvencioniranja okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišnog posjeda.
 
 
6.      Osiguranje od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
 
Članak 23.
            Županijska subvencija za osiguranje od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruje se za plaćenu premiju osiguranja od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, prema Programu subvencioniranja osiguranja od šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
 
 
7.      Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika
 
Članak 24.
            Županijska subvencija za stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika ostvaruje se za stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika prema programima za obrazovanje odraslih, odobrenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prema Programu subvencioniranja stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika.
   
8.      Lovstvo
 
Članak 25.
Županijsku subvencija za radnu obuku lovačkih pasa ostvaruju lovozakupnici koji imaju sklopljen ugovor s Krapinsko-zagorskom županijom o zakupu prava lova na zajedničkom otvorenom lovištu, prema Programu subvencioniranja radne obuke pasa.
Subvencija se isplaćuje u roku 30 dana po dostavljanju Registracije psa kod Hrvatskog kinološkog saveza i potvrde o položenom radnom ispitu.
 
Članak 26.
U svrhu provedbe Programa iz čl. 6. ove Odluke i utvrđivanja Prijedloga listi za dodjelu županijskih subvencija, Županijsko poglavarstvo osniva i imenuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi i lovstvu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
     1. zamjenik župana za gospodarstvo, za predsjednika,
2. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, za zamjenika predsjednika,
3. službenik Službe za poljoprivredu, za člana,
4. član Županijskog poglavarstva zadužen za poljoprivredu, za člana,
5. predsjednik Odbora za poljoprivredu Županijske skupštine, za člana,
6. voditelj Podružnice HZPSS-a za Krapinsko-zagorsku županiju, za člana,
7. voditelj Stočarske službe HSC za Krapinsko-zagorsku županiju, za člana.
 
Članak 27.
            Povjerenstvo, ovisno o broju zahtjeva za županijske subvencije koji ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencije i osiguranom iznosu u proračunu Krapinsko-zagorske županije za godinu u kojoj se subvencija dodjeljuje, utvrđuje pojedinačni iznos županijske subvencije prema Programima iz čl. 6. ove Odluke te utvrđuje Prijedloge liste korisnika županijskih subvencija.
            Temeljem utvrđenih Prijedloga lista, župan donosi Odluku o dodjeli županijskih subvencija.          
 
Članak 28.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije, zajedno sa sporednim potraživanjima i zakonskim zateznim kamatama, te će biti isključen iz sustava županijskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.
 
Članak 29.
            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik KZŽ», broj 14/04).
 
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
                                                                                PREDSJEDNICA
                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                  Sonja Borovčak