Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

14. studenoga 2023.

Savjetovanje – donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite KZŽ 2024.-2027.

Savjetovanje je otvoreno do 17.11.2023. godine. Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom...
Pročitaj više
9. studenoga 2023.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana...
Pročitaj više
7. studenoga 2023.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću postupku donošenja Odluke o povećanju sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (,,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. -pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (,,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću postupku donošenja Odluke o...
Pročitaj više
7. studenoga 2023.

Javni poziv – savjetovanje o Prijedlogu programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica za 2024. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica za 2024. godinu
Pročitaj više
3. studenoga 2023.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Odluke o visini turističke pristojbe za općine...
Pročitaj više
31. listopada 2023.

Nacrt prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Savjetovanje je otvoreno do 14.11.2023. godine. Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv...
Pročitaj više
26. listopada 2023.

Savjetovanje – Izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ 2021.-2027.

Savjetovanje je otvoreno do 27.11.2023. godine. REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu KLASA: 302-01/20-01/06 URBROJ: 2140-06/4-23-121 Krapina, 26. listopada 2023. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima...
Pročitaj više
18. kolovoza 2023.

Regionalna strategija za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2027. godine

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske...
Pročitaj više
24. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Kosteljina

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”...
Pročitaj više
17. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica od stac. km  0+000,00 do stac. km 1+831,12, Grad Krapina. Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Radobojčica u duljini 831,12 m od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, u svrhu da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru.
Pročitaj više