Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

22. veljače 2024.

Poziv na uvid u spis premeta – uređenje željezničkog kolodvora Đurmanec

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/24-01/000038 URBROJ: 2140-08/3-24-0008 Krapina, 22.02.2024. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137   – dostavlja se 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – zahvat u...
Pročitaj više
9. veljače 2024.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – vodosprema Mužari i crpna stanica, 2.a skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 492/6 (formirati će se od cijele k.č.br. 492/6 i dio k.č.br. 492/1), kat. oznake 492/1 i 2643 k.o. Petrovsko (Petrovsko)....
Pročitaj više
8. siječnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis – Županijska uprava za ceste Krapinsko–zagorske županije

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1 poziva stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – sanacija postojećeg cijevnog propusta, te rekonstrukcija i proširenje ceste u zoni izvedbe novog propusta s priključenjem na postojeće stanje, 2.b...
Pročitaj više
30. studenoga 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Hrvatske ceste d.o.o.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – rekonstrukcija državne ceste oznake DC 207, dionica 001 od stac. 13+700 km do stac. 14+500,00 km, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 286, 294, 295/1, 300/1, 304, 305/6, 4039/1, 4039/3,...
Pročitaj više
8. studenoga 2023.

Natječaj za prijam u službu vježbenika u upravne odjele KZŽ

>> Obavijest o ishodu natječaja za prijam u službu za radno  mjesto broj 3. viši referent za prostorno uređenje i gradnju – vježbenik možete preuzeti ispod teksta << Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 121/19.)  pročelnici upravnih...
Pročitaj više
10. listopada 2023.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – HEP

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine, izgradnja zamjenske trafostanice TS 20/0,4kV TKR 0666 – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV...
Pročitaj više
10. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Đurmanec

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 – cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec i rekonstrukcija cestovnog propusta – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje,...
Pročitaj više
4. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu vodovoda), 2.a skupine, Vodoopskrba visoke zone općine Petrovsko (vodosprema Mužari, vodosprema Ovčari, kolnik, tlačni cjevovod, te dionice 1, 2, 3, 3.4, 4, 5, 6) na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 492/1 i...
Pročitaj više
22. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta broj 4. i 5. možete pruzeti u prilogu ispod teksta Odluku o poništenju dijela natječaja za radno mjesto br.1. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta br.2. i 3. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja...
Pročitaj više
20. rujna 2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ŽUC

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/23-01/000353 URBROJ: 2140-08/8-23-0008 Krapina, 19.09.2023. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1 – dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...
Pročitaj više